Abonnementsvormen en tarieven

De tarieven kunnen jaarlijks worden geindexeerd op basis van het CBS-consumentenprijsindexcijfer, werknemers laag (inflatiecorrectie). Hierna kan een tariefsverhoging worden doorgevoerd van maximaal 10%.
Tarief- en/of limietwijzigingen worden uitsluitend aan het einde van een abonnementsjaar doorgevoerd en worden uiterlijk één maand voordat uw abonnement verloopt gecommuniceerd.

Informatie over onze abonnementen, modules en tarieven

Alle op de website genoemde bedragen alsmede de bedragen in toekomstige aanbiedingen zijn exclusief B.T.W.

Looptijd en beëindiging

Zakelijke abonnementen
Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar vernieuwd.
Beëindiging van het abonnement geschiedt
• aan het einde van ieder abonnementsjaar door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen of;
• op ieder moment door opwaardering naar een hoger of uitgebreider abonnement (zie opwaarderen).
Na beëindiging door opzegging heeft u nog 30 dagen toegang tot uw account en de gelegenheid een nieuw abonnement af te sluiten. Na deze 30 dagen wordt uw account met alle informatie verwijderd.

Standaard abonnementen
Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
Beëindiging van het abonnement geschiedt
• automatisch aan het einde van het abonnementsjaar of;
• op ieder moment door opwaardering naar een hoger of uitgebreider abonnement (zie opwaarderen).
Vanaf één maand voordat het abonnement verloopt, kunt u uw abonnement vernieuwen voor de duur van één jaar. U ontvangt 30, 7, en 3 dagen voordat uw abonnement afloopt per e-mail een herinnering.
Vernieuwt u niet tijdig uw abonnement dan zijn uw formulieren niet meer beschikbaar.
Na afloop van uw abonnement heeft u nog 30 dagen toegang tot uw account en de gelegenheid een nieuw abonnement af te nemen. Na deze 30 dagen wordt uw account met alle informatie verwijderd.

Proef abonnement
Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden.
Beëindiging van het abonnement geschiedt
• automatisch na 3 maanden of;
• op ieder moment door opwaardering naar een hoger abonnement (zie opwaarderen).
U ontvangt 30, 7, en 3 dagen voordat uw abonnement afloopt per e-mail een herinnering.
Waardeert u niet tijdig uw abonnement op dan zijn uw formulieren niet meer beschikbaar.
Na de abonnementsperiode heeft u nog 30 dagen toegang tot uw account en de gelegenheid een betaald abonnement af te nemen. Na deze 30 dagen wordt uw account met alle informatie verwijderd.

Opwaarderen
U kunt uw abonnement op ieder moment vanuit uw account opwaarderen als
• het gebruik van uw formulieren dusdanig toeneemt dat een van de limieten behorende bij uw abonnement niet meer volstaat of;
• u de mogelijkheden behorende bij uw abonnement wenst uit te breiden;

Opwaardering op ieder moment vanuit uw account is niet mogelijk als
• uw huidige abonnement het grootste abonnement is dat via de website wordt aangeboden;
• uw huidige abonnement afwijkt van de abonnementen die via de website worden aangeboden.
U kunt in deze gevallen contact met ons opnemen om een ander abonnement af te spreken.

Als u vanuit uw account opwaardeert zal uw huidige abonnement direct na het voltooien van het online proces worden beëindigd en omgezet naar het nieuwe abonnement.
Het abonnementsgeld over de resterende periode van uw oude abonnement wordt op de factuur voor het nieuwe abonnement in mindering gebracht.

Onmiddelijke beëindiging
Zie Voorwaarden

Afname en betaling

Zakelijke abonnementen
Het abonnement wordt door u online afgenomen en u kunt naar keuze online of per factuur betalen.
Het abonnement is direct na het voltooien van het online proces geactiveerd.
U ontvangt de factuur per e-mail en indien aangegeven ook per post.
Formdesk draagt zorg dat uw abonnement aan het einde van ieder abonnementsjaar tijdig wordt vernieuwd.

Standaard abonnementen
Het abonnement wordt door u online afgenomen en online betaald.
Het abonnement is direct na het voltooien van het online proces geactiveerd.
U ontvangt de factuur per e-mail.

Betaling
Facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de betalingscondities welke worden vermeld op de factuur. Bij gebreke van specifieke condities dient de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Indien u online betaald maar de incassering mislukt dan wordt u in de gelegenheid gesteld binnen 7 dagen de factuur te voldoen.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
U bent automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.
In geval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe bent u, naast de hoofdsom incassokosten verschuldigd welke 15% van de openstaande hoofdsom belopen, met een minimum van € 132,– (exclusief BTW).
De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van aanschrijving door een derde-incasseerder.

Reclame
Reclame op enige factuur, dient schriftelijk, voorzien van een motivatie, binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van reclame vervalt.

Deel deze pagina