Algemene Voorwaarden

Met het gebruik van de Formdesk verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals deze hieronder staan vermeld.

De volgende pagina’s maken onverbrekelijk deel uit van deze voorwaarden:

In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden boven die in de hierboven genoemde pagina’s.

In het geval dat met u een schriftelijke overeenkomst is afgesloten prevaleren de bepalingen in de schriftelijke overeenkomst boven de bepalingen in deze voorwaarden.

Definities

Formdesk
Formdesk is ontwikkeld door Innovero software Solutions B.V. (hierna te noemen Innovero) en wordt door Innovero in haar rol van ASP, als SaaS aangeboden via haar internetservers.

ASP
Afkorting voor Application Service Provider: een onderneming die de mogelijkheid om bedrijfssoftware via internet te gebruiken aanbiedt.

SaaS
Afkorting voor Software as a Service: software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een abonnement af. De ASP zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de ASP.

Phishing
Het toepassen van een formulier met als doel het verkrijgen van persoonlijke informatie voor oneigenlijk gebruik zoals identiteitsfraude.

Spam
Het ongevraagd en ongewenst versturen van grote hoeveelheden berichten.

Overmacht
Een niet aan ons toe te rekenen omstandigheid. Een omstandigheid waarvan Innovero de oorzaak redelijkerwijs niet kan beïnvloeden waaronder storingen buiten de directe infrastructuur van haar servers zoals storingen bij het datacenter waar de servers zijn ondergebracht, storingen van het internet, storingen in de elektriciteitsvoorziening, stakingen, oproer, opstand, brand, overstroming, storm, explosies, oorlog, ingrijpen van overheid, vonnissen van binnen- of buitenlandse rechtbanken of het niet leveren van prestaties door derden.

Gebruik en garantie

Innovero verleent u voor de duur van het abonnement het niet exclusieve en niet overdraagbare recht Formdesk in te zetten voor het ontwerpen en beschikbaar stellen van elektronische (internet) invulformulieren.

U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van Formdesk uitsluitend voor uw eigen risico is.

Formdesk en alle diensten die via Formdesk worden uitgevoerd of verleend, worden ”in de staat waarin deze verkeert” (op “as is”-basis) geleverd.

Behoudens de bepalingen van de beschikbaarheidsgarantie voor zakelijke abonnees genoemd in ons Service Level Statement sluiten wij hierbij uitdrukkelijk alle garantie, expliciet en impliciet uit.

Daaronder begrepen alle denkbare garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, ongestoord gebruik, verlies van gegevens, openbaar wording van gegevens, aanwezigheid van virussen en navolging van auteursrechten van derden.

Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of kennisgeving van de zijde van Formdesk kan een garantie inhouden.

Uitsluiting van gebruik

Het is niet toegestaan Formdesk te gebruiken voor toepassingen of als onderdeel uitmakend van toepassingen die onwettig, frauduleus, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend zijn waaronder uitdrukkelijk spam of het gebruik van formulieren voor phishing.

Indien dergelijk gebruik wordt geconstateerd kan alle informatie binnen het account worden aangewend voor onderzoek, door ons of politie en justitie, en om mogelijke benadeelden te informeren.

Aansprakelijkheid

U bent als ontwerper van een formulier zelf volledig aansprakelijk voor de inhoud van het formulier alsmede alle informatie die u uploadt, emailt, publiceert, verzendt of op enige andere wijze beschikbaar stelt via Formdesk.

De formulieren of anderszins informatie die via Formdesk beschikbaar worden gesteld, worden ontworpen en beheerd door individuele personen en/of organisaties die niet onder de controle vallen van Innovero.

U begrijpt en erkent dat u informatie kunt treffen die u onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend vindt dan wel met taalgebruik kan worden geconfronteerd dat kan worden omschreven als expliciet.

U zegt toe Formdesk en alle diensten die via Formdesk worden uitgevoerd of verleend op eigen risico te gebruiken en Innovero te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor enige informatie dat mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend.

Behoudens de bepalingen van de beschikbaarheidsgarantie voor zakelijke abonnees genoemd in ons Service Level Statement zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Bepaalde Formdesk-gedeelten gebruiken producten of diensten van derden of koppelingen naar producten of diensten van derden. Innovero verstrekt geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijke producten of diensten.

U stemt ermee in dat u producten of diensten van derden niet zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van enige andere partij of dergelijke rechten op enigerlei wijze schaadt, en dat Innovero niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor dergelijk onjuist gebruik van uw kant.

Indien in rechte komt vast te staan dat wij aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de betreffende verrichte werkzaamheden/diensten waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

U bent gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook gebaseerd.

In de bewerkersovereenkomst wordt uw en onze positie vast gelegd in relatie tot de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onmiddelijke beëindiging van het account

Innovero is bevoegd de toegang tot- en het gebruik van uw account met onmiddellijke ingang, zonder nadere mededeling of ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, permanent of tijdelijk stop te zetten indien:

  • u met betrekking tot de betaling van enig factuur in verzuim bent;
  • u (of de organisatie die u vertegenwoordigt) (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard, een rechtspersoon is en wordt ontbonden;
  • de zeggenschap over- of de beslissende stem in uw organisatie bij een derde komt te berusten;
  • u (of de organisatie die u vertegenwoordigt) anderszins niet langer in staat moet worden geacht uw verplichting te kunnen nakomen;
  • wordt vastgesteld dat het gebruik van uw account in strijd is met onze voorwaarden of nationale- of internationale wet- en regelgeving.

Innovero is wegens voornoemde beëindiging niet tot enige schadevergoeding of betaling gehouden. Beëindiging ontslaat u niet van de lopende verplichtingen daaruit. Beëindiging ontslaat u nadrukkelijk niet van het in deze voorwaarden bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom en toepasselijk recht.

Diverse bepalingen

Innovero maakt, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, de respondent van uw formulier duidelijk dat het formulier afkomstig is van Formdesk.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder rechten tot bescherming van databanken, informatie of prestaties, met betrekking tot Formdesk komen uitsluitend toe aan Innovero. U erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een zonder voorafgaande ingebrekestelling en in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,– voor elke overtreding of elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Formdesk overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht tot nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Wijzigingen van Formdesk en de daaraan verbonden voorwaarden

Innovero is gerechtigd Formdesk van tijd tot tijd uit te breiden, te wijzigen of onderdelen daarvan te beëindigen, om welke reden dan ook, en zonder opgave van redenen, zonder enige verplichting ten aanzien van u, enige andere gebruiker of een derde partij.

Innovero behoudt zich het recht voor alle informatie over Formdesk waaronder deze voorwaarden en alle informatie waarnaar verwezen wordt, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Geschillen en toepasselijk recht

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Innovero.

Op Formdesk en alle producten en diensten die hieruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Innovero verkiest de rechter te adiëren welke de wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde rechter is.

Deel deze pagina